ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုများ
ထက်မြက်ရတနာ ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း 
၃၅၃၊ အိုင်ဝိုင်းလမ်း၊ မအူပင်မြို့။
09 422844791, 09422844701
ပိုမိုကြည့်ရှုရန်