စက်ဘီးနှင့် အပိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး
မြတ်ဆုမွန် စက်ဘီးစတိုး
အမှတ် 88(ခ)၊ ခိုင်သစ္စာလမ်း၊ (၆) ရပ်ကွက်၊ မအူပင်မြို့။
09452385546
ပိုမိုကြည့်ရှုရန်